albanski, arapski, baskijski, beloruski, bugarski, èeški, danski, engleski, esperanto, estonski, finski, francuski, galicijski, grèki, hebrejski, islandski, italijanski, japanski, katalonski, kineski, korejski, litvanski, maðarski, makedonski, malajalam, malajski, nemaèki, nizozemski, norveški, persijski, poljski, portugalski, rumunski, rusinski, ruski, slovaèki, slovenaèki, španski, švedski, tajski, turski, ukrajinski, vijetnamski

 

 

 

Данило Киш

Description: Description: basta-mk

 

Јас и Јулија. – Млад борец. XXIII: 14 (1967) 14.

Ливада во есен. – Млад борец. XXVI: 29 (9. 11. 1970).

Ливадата на есен. Прев. Стела Ичева. – Трудбеник. XXXII (20. 3. 1976) 13.

Ливадата на есени. Прев. Александар К. Нејман. – Нова Македонија. XXXIII: 10970 (7. 3. 1977).

ГРАДИНА, ПЕПЕЛ. Превод Олга Арбулјевска. – Скопје: Мисла, 1979. – 160 p. (Нова српска књижевност. Проза)

 

Национализмот – е параноја на баналноста. Подготовка и превод К. Трајковска. – Нова Македонија. (30. 10. 1991). – ISSN 0350-4298

Приказна на печурките. – Развигор. 32: 3 /445 (12 октомври 1994) 8-9. – ISSN 0350-4530

Лаутата и белезите. – Сум. 16 (1998). – ISSN 1409-6455

Национализмот е параноја. – Маргина. 49 (2000) 122-128. – ISSN 1409-7516

POST HOMO POETICUS: избрани есеи. Приредил Александар Јерков. Превод од српски јaзик: Јасмина Мојсиева-Гушева, Анастација Ѓурчинов, Соња Стојименска-Елзесер, Лидија Капушевска-Дракулевска, Александар Прокопиев. – Скопје: Магор, 2003. – 262 p. (Едиција Современа мисла). – ISBN 9989-851-92-1

[Homo postpoeticus / Александар Јерков. – Зошто пишувам? Ние пееме во пустина. За плурализмот. Homo poeticus, и покрај сè. Варијации на средноевропски теми. Медитеранот и Златното руно. Париз, големата кујна на идеи. За ирационалното. Последното прибежиште на здравиот разум. Триумф на смеата. Пофалба на спалувањето. Љубовта и литературата. Судбината на книгата. Судбината на романот. Посмртна реч за боемијата. Шарл Бодлер. Новата унгарска лирика. Митот за Прометеј. Флобер и Борхес. Набоков или носталгија. "Стилските вежби на Рејмон Кено..." Една пародија на француската литература. Романи на дланка. За Маркиз де Сад. "Андриќ ја доживува историјата..." Фронтален судир. Пробниот камен на фактите. Сведок на обвинението, Карло Штајнер. Меѓу надежта и безнадежноста. Зошто Величковиќевите Тркачи немаат глава. Во потрага по Фантомот. "Зборот палимпсест во моите текстови..."]

Горчивиот талог на искуството. Превод од српски Владимир Јанковски. – Стожер. 8: 81-83 (октомври-декември 2004) 30. – ISSN 1409-6005

ГРОБНИЦАТА ЗА БОРИС ДАВИДОВИЧ: седум поглавја на една заедничка повест. Превод од српски јазик Виолета Пирузе-Тасевска. – Скопје: Култура, 2005. – 160 p. (Библиотека Најчитаните). – ISBN 9989-32-417-4

За Маркиз де Сад. – Маргина. 69 (2005). – ISSN 1409-7516

Претседателе, спречете го казнувањето на младиот поет [Писмо на писателот Данило Киш до францускиот претседател Франсоа Митеран по повод затворањето на поетот Гојко Ѓого за неговата стихозбирка "Вунена времена"]. – Синтези. 3 (2006) 65. – ISSN 1409-6102.

Славно е за татковината да се умре. Превод Ирена Кепеска. – Стремеж. 52: 5/6 (2006) 79-83. – ISSN 0039-2294

ЕНЦИКЛОПЕДИЈА НА МРТВИТЕ. Превод Ацо Пероски. – Скопје: Три, 2010. – 200 стр. – ISBN 978-608-4577-64-5

            >> Симон Чудотворецот

МАНСАРДА: сатирична поема. Превод од српски јазик Милан Банов. – Скопје: Табернакул, 2012. – 104 стр. – ISBN 978-608-210-217-7

ПЕСОЧЕН ЧАСОВНИК. Превод од српски Катица Гароска Ацевска. – Скопје: Блесок, 2014. – 272 стр. (Едиција с.р.: современ роман своерачно; кн. 40). – ISBN 978-9989-59-587-5

РАНИ ЈАДОВИ. Превод од српски јазик Дејан Трајкоски. – Скопје: Прозарт медиа, 2021. – 126 стр. – ISBN 978-608-256-101-1

НОЌ И МАГЛА. Превод од српски јазик Марио Стојаноски. – Скопје: Кино Балкан, 2022. – 250 стр. ISBN 978-608-4964-02-5

 

Совети за младиот писател. Превод Никола Маџиров. – [www.okno.mk]

За Маркиз де Сад. – [www.okno.mk]

Горчливиот талог на искуството. – [www.okno.mk]

За национализмот. – [www.okno.mk]

Славно е за татковината да се умре. Превод Ирена Кепеска. – [www.okno.mk]

Буриданово магаре или писателот во хаосот на светот. – [www.okno.mk]

Анатомија на мирисот. Превод Иван Шопов. – [www.okno.mk]

Фрагменти за Борхес. Превод од српски: Ѓоко Здравески. – Репер (23.09.2013)

 

 

Description: Description: 9989-851-92-1

Description: Description: 9989-32-417-4

Description: Description: 978-608-4577-64-5

Description: Description: 978-608-210-217-7

Description: Description: 978-9989-59-587-5

www.magor.com.mk

 

www.kniga.com.mk

www.tabernakul.com.mk

blesok-shop.mk

 

 

Коцевски, Данило: Смртта на авторот во прозата на Данило Киш. – Беседа. 14: 39 (1987) 19-29.

            Idem. // КРИТИКАТА КАКО ЗАБЛУДА: предизвиците на текстуалноста / Данило Коцевски. – Скопје: Македонска книга, 1988.

Крстевски, Христо: Данило Киш, или вовед во тотална литература. // ЛАВИРИНТИ: (литературни огледи, студии и белешки) / Христо Крстевски. – Скопје: Наша книга, 1987. – pp. 72-92.

 

Сонтаг, Сузан: Данило Киш. Превод Горан Биљановски. – Lettre internationale. 1: 4 (септември 1996) 124-126. – ISSN 1409-5696

Јерков, Александар: Рам, рамка, пукнатина. Иманентна поетиката на романот на Данило Киш. Прев. Александар Прокопиев. – Сум. (зима 1997/98). – ISSN 1409-6455

Тасевски, Тодорче: Полемичката цитатност како интертекстуален феномен: Киш vs. Борхес. – Годишен зборник. 26 (2000) 285-293. – ISSN 1409-8571

Јерков, Александар: Homo postpoeticus. // POST HOMO POETICUS: избрани есеи / Данило Киш. Приредил Александар Јерков. Превод од српски јaзик: Јасмина Мојсиева-Гушева, Анастација Ѓурчинов, Соња Стојименска-Елзесер, Лидија Капушевска-Дракулевска, Александар Прокопиев. – Скопје: Магор, 2003. – pp. 7-22. – ISBN 9989-851-92-1

Хемон, Александар: Чиј писател е Данило Киш (извадок). – Маргина. 69 (2005). – ISSN 1409-7516

Со своето перо го дразните светот околу себа: Мирослав Крлежа до Данило Киш. – Синтези. 7 (2007) 41. – ISSN: 1409-6102

Даниловска, Марина: Детето и противречноста на светот кој го живее: во романите Големата вода од Живко Чинго и Рани јадови од Данило Киш. – Спектар. 26: 52 (2008) 65-78. – ISSN 0352-2423

 

Тодорче Тасевски: Полемичката цитатност како интертекстуален феномен: Киш vs. Борхес. – Мираж 02 (јуни 2002)

Милан Банов: Јас и Киш на мансардата. – Дневник. (24 октомври 2009)

Александар Хемон: Чиј писател е Данило Киш. Превод П. В. – [www.okno.mk]

 

 

www.danilokis.org