albanski, arapski, baskijski, beloruski, bugarski, češki, danski, engleski, esperanto, estonski, finski, francuski, galicijski, grčki, hebrejski, indonežanski, islandski, italijanski, japanski, katalonski, kineski, korejski, mađarski, makedonski, malajalam, malajski, nemački, nizozemski, norveški, persijski, poljski, portugalski, rumunski, rusinski, ruski, slovački, slovenački, španski, švedski, tajski, turski, ukrajinski, vijetnamski

 

 

 

ダニロ・キシュ

 

 

Maronie no toori. - Kon'yakusha. Yamasaki Kayoko yaku.Fujin no tomo. 1 (ichi gatsu 1994) 171-178.

Kao ga akaku naru hanashi. - Asobi. Yamasaki Kayoko yaku. – Fujin no tomo. 2 (ni gatsu 1994) 167-174.

Hi no ataru shiro. - Poguromu. Yamasaki Kayoko yaku. – Fujin no tomo. 3 (san gatsu 1994) 169-174.

Kinoko no hanashi. - Tooku kara kita otoko. Yamasaki Kayoko yaku. – Fujin no tomo. 4 (shi gatsu 1994) 169-174.

Shonen to inu. Yamasaki Kayoko yaku. – Fujin no tomo. 5 (go gatsu 1994) 169-176.

Birodo no arubamu kara. Yamasaki Kayoko yaku. – Fujin no tomo. 6 (1994) 173-180.

若き日の哀しみ  WAKAKI HI NO KANASHIMI. Yamasaki Kayoko yaku. – Tôkyô: Tôkyô sôgensha, 1995. – 167 p. (Kaigai bungaku serekushon). – ISBN 4-488-01607-3

『「見知らぬ人の鏡」「死者の百科事典」よりMishiranu hito no kagami. Kurihara Shigeo yaku. // TOO KAIDAN SHU / Numano Mitsuzoshi hen. – Tokyo: Kawade Shobo Shinsha, 1995. – pp. 303-320.

Shisha no hyakka jiten. Yamasaki Kayoko yaku. // YUMENO KAKERA: Sekai bungaku no furontia III / Mistuyoshi Numano, Ryuta Imafuku, Inuhiko Yomota hen. – Tokyo: Iwanami shoten, 1997. – pp. 25-53.

死者の百科事典  SHISHA NO HYAKKA JITEN. Yamasaki Kayoko yaku. – Tôkyô: Tôkyô sôgensha, 1999. – 190 p. (Kaigai bungaku serekushon). – ISBN 4-488-01625-1

Shisha no hyakka jiten. Yamasaki Kayoko yaku. // KAIGAI BUNGAKU SEREKUSHON. – Tokyo: Tokyo sogensha, 1999.

砂時計  SUNA DOKEI. Oku Ayako yaku. – Kyôto: Shôraisha, 2007. – 310 p. (Tôô no sôzôryoku). – ISBN 978-4-87984-248-0

世界文学全集  NIWA, HAI. Yamasaki Kayoko yaku. – Tokyo: Kawade Shobo Shinsha, 2009. – pp. 7-173. (Sekai bungaku zenshu) – ISBN 978-4-309-70958-1

若き日の哀しみ WAKAKI HI NO KANASHIMI. 山崎 佳代子 (翻訳). – Tokyo: Tokyo Sogensha 東京創元社, 2013. – 221 p. ISBN 978-4-488-07072-4

死者の百科事典  SHISHA NO HYAKKA JITEN. Yamasaki Kayoko yaku. – Tôkyô: Tôkyô sôgensha, 2018. – 280 p. – ISBN 978-4-488-07077-9

 

 

www.tsogen.co.jp

 

 

Yamasaki, Kayoko: Yugosurabia no sakka Daniro Kishu Wakaki hi no kanashimi. // WAKAKI HI NO KANASHIMI / Daniro Kishu. Yamasaki Kayoko yaku. – Tôkyô: Tôkyô sôgensha, 1995. – pp. 157-167.ISBN 4-488-01607-3

Yamasaki, Kayoko: Ai to shi no meiro, sasurai, matawa bokyo. // SHISHA NO HYAKKA JITEN / Daniro Kishu. Yamasaki Kayoko yaku. – Tôkyô: Tôkyô sôgensha, 1999. – pp. 184-190.ISBN 4-488-01625-1

Oku, Ayako: ダニロ・キシュの自伝的三部作における : 『庭, 灰』の位置 Daniro Kishu no jidenteki sambusaku ni okeru 'Niwa, hai no ichi' (Summary: The Place of 'Garden, Ashes' in Kiš's autobiographical trilogy). – Slavistika. XVIII (2002) 103-119.

Oku, Ayako: 砂時計』あるいは世界の書物 Sunadokei, aruiwa sekai no shomotsu (Summary: Hourglass or the Book of the World: A Study on Danilo Kiš). – Suravu kenkyu (Slavic Studies). 50 (2003) 1-31.ISSN 0562-6579

Wada, Tadahiko: Manazashi no tezawari – Furui Yoshikichi to Daniro Kishu. // KOE, IMI DEWA NAKU / Tadahiko Wada. – Tôkyô: Heibonsha, 2004. – pp. 25-36.

Wada, Tadahiko: Shinto suru jikan – Kishu i Yamasaki Kayoko. // KOE, IMI DEWA NAKU / Tadahiko Wada. – Tôkyô: Heibonsha, 2004. – pp. 37-49.

Oku, Ayako: Daniro Kisu no "Shihen 44" wo megutte (Summary: Danilo Kiš's Psalm 44). – Slavia Occidentalis Iaponica. 10 (2007) 71-90. – ISSN 0913-0586

Oku, Ayako: Shi to shosetsu no hazamade (Summary: Between Poetry and Prose – Danilo Kiš' The Attic). – Slavistika. XXIII (2007) 101-120.

Oku, Ayako: ダニロ・キシュと中央ヨーロッパ ―― 未完の短篇「アパトリッド」を通して ―― (Summary: Danilo Kiš and Central Europe: A Reading of His Incomplete StoryApatrid”).Suravu kenkyu (Slavic Studies). 55 (2008) 61-90. – ISSN 0562-6579

彩子: ユーゴスラヴィアにおける1970年代の文学論争--ダニロ・キシュの『ボリス・ダヴィドヴィチの墓』をめぐって (A literary controversy in 1970's Yugoslavia: the disputes over A Tomb for Boris Davidovich by Danilo Kis). – The Journal of East European studies. 30 (2008) 92-113. – ISSN 0386-6904

境界の作家 ダニロ・キシュ [DANIRO KISHU – KYOKAI NO SAKKA] / 奥彩子 [Ayako Oku]. – [Kyoto: Shoraisha] 松籟社2010. – 368 p. ISBN 978-4-87984-280-0

 

 shoraisha.com

 

 

 

 

www.danilokis.org