albanski, arapski, baskijski, beloruski, bugarski, eki, danski, engleski, esperanto, finski, francuski, galicijski, grki, hebrejski, islandski, italijanski, japanski, katalonski, kineski, korejski, maarski, makedonski, malajalam, malajski, nemaki, nizozemski, norveki, persijski, poljski, portugalski, rumunski, rusinski, ruski, slovaki, slovenaki, panski, vedski, tajski, turski, ukrajinski, vijetnamski

 

 

 

ダニロ・キシュ

 

 

Maronie no toori. - Kon'yakusha. Yamasaki Kayoko yaku. Fujin no tomo. 1 (ichi gatsu 1994) 171-178.

Kao ga akaku naru hanashi. - Asobi. Yamasaki Kayoko yaku. Fujin no tomo. 2 (ni gatsu 1994) 167-174.

Hi no ataru shiro. - Poguromu. Yamasaki Kayoko yaku. Fujin no tomo. 3 (san gatsu 1994) 169-174.

Kinoko no hanashi. - Tooku kara kita otoko. Yamasaki Kayoko yaku. Fujin no tomo. 4 (shi gatsu 1994) 169-174.

Shonen to inu. Yamasaki Kayoko yaku. Fujin no tomo. 5 (go gatsu 1994) 169-176.

Birodo no arubamu kara. Yamasaki Kayoko yaku. Fujin no tomo. 6 (1994) 173-180.

若き日の哀しみ WAKAKI HI NO KANASHIMI. Yamasaki Kayoko yaku. Tky: Tky sgensha, 1995. 167 p. (Kaigai bungaku serekushon). ISBN 4-488-01607-3

『「見知らぬ人の鏡」「死者の百科事典」より』Mishiranu hito no kagami. Kurihara Shigeo yaku. // TOO KAIDAN SHU / Numano Mitsuzoshi hen. Tokyo: Kawade Shobo Shinsha, 1995. pp. 303-320.

Shisha no hyakka jiten. Yamasaki Kayoko yaku. // YUMENO KAKERA: Sekai bungaku no furontia III / Mistuyoshi Numano, Ryuta Imafuku, Inuhiko Yomota hen. Tokyo: Iwanami shoten, 1997. pp. 25-53.

死者の百科事典 SHISHA NO HYAKKA JITEN. Yamasaki Kayoko yaku. Tky: Tky sgensha, 1999. 190 p. (Kaigai bungaku serekushon). ISBN 4-488-01625-1

Shisha no hyakka jiten. Yamasaki Kayoko yaku. // KAIGAI BUNGAKU SEREKUSHON. Tokyo: Tokyo sogensha, 1999.

砂時計 SUNA DOKEI. Oku Ayako yaku. Kyto: Shraisha, 2007. 310 p. (T no szryoku). ISBN 978-4-87984-248-0

世界文学全集 NIWA, HAI. Yamasaki Kayoko yaku. Tokyo: Kawade Shobo Shinsha, 2009. pp. 7-173. (Sekai bungaku zenshu) ISBN 978-4-309-70958-1

若き日の哀しみ WAKAKI HI NO KANASHIMI. 山崎 佳代子 (翻訳). Tokyo: Tokyo Sogensha 東京創元社, 2013. 221 p. ISBN 978-4-488-07072-4

 

 

www.tsogen.co.jp

 

 

Yamasaki, Kayoko: Yugosurabia no sakka Daniro Kishu Wakaki hi no kanashimi. // WAKAKI HI NO KANASHIMI / Daniro Kishu. Yamasaki Kayoko yaku. Tky: Tky sgensha, 1995. pp. 157-167. ISBN 4-488-01607-3

Yamasaki, Kayoko: Ai to shi no meiro, sasurai, matawa bokyo. // SHISHA NO HYAKKA JITEN / Daniro Kishu. Yamasaki Kayoko yaku. Tky: Tky sgensha, 1999. pp. 184-190. ISBN 4-488-01625-1

Oku, Ayako: ダニロ・キシュの自伝的三部作における : 『庭, 灰』の位置 Daniro Kishu no jidenteki sambusaku ni okeru 'Niwa, hai no ichi' (Summary: The Place of 'Garden, Ashes' in Ki's autobiographical trilogy). Slavistika. XVIII (2002) 103-119.

Oku, Ayako: 『砂時計』あるいは世界の書物 Sunadokei, aruiwa sekai no shomotsu (Summary: Hourglass or the Book of the World: A Study on Danilo Ki). Suravu kenkyu (Slavic Studies). 50 (2003) 1-31. ISSN 0562-6579

Wada, Tadahiko: Manazashi no tezawari Furui Yoshikichi to Daniro Kishu. // KOE, IMI DEWA NAKU / Tadahiko Wada. Tky: Heibonsha, 2004. pp. 25-36.

Wada, Tadahiko: Shinto suru jikan Kishu i Yamasaki Kayoko. // KOE, IMI DEWA NAKU / Tadahiko Wada. Tky: Heibonsha, 2004. pp. 37-49.

Oku, Ayako: Daniro Kisu no "Shihen 44" wo megutte (Summary: Danilo Ki's Psalm 44). Slavia Occidentalis Iaponica. 10 (2007) 71-90. ISSN 0913-0586

Oku, Ayako: Shi to shosetsu no hazamade (Summary: Between Poetry and Prose Danilo Ki' The Attic). Slavistika. XXIII (2007) 101-120.

Oku, Ayako: ダニロ・キシュと中央ヨーロッパ ―― 未完の短篇「アパトリッド」を通して ―― (Summary: Danilo Ki and Central Europe: A Reading of His Incomplete Story Apatrid). Suravu kenkyu (Slavic Studies). 55 (2008) 61-90. ISSN 0562-6579

彩子: ユーゴスラヴィアにおける1970年代の文学論争--ダニロ・キシュの『ボリス・ダヴィドヴィチの墓』をめぐって (A literary controversy in 1970's Yugoslavia: the disputes over A Tomb for Boris Davidovich by Danilo Kis). The Journal of East European studies. 30 (2008) 92-113. ISSN 0386-6904

境界の作家 ダニロ・キシュ [DANIRO KISHU KYOKAI NO SAKKA] / 奥彩子 [Ayako Oku]. [Kyoto: Shoraisha] 松籟社2010. 368 p. ISBN 978-4-87984-280-0

 

shoraisha.com

 

 

 

 

www.danilokis.org