www.danilokis.org

 

BIBLIOGRAFIJA DANILA KIŠA

 

____ sekundarna literatura:::

 

 

 

СПОМЕНИЦА ДАНИЛА КИША: поводом седамдесетогодишњице рођења / уредник Предраг Палавестра. – Београд: Српска академија наука и уметности, 2005. – VII, 789 стр. (Посебна издања; књ. 660. Одељење језика и књижевности, књ. 57). – ISBN 86-7025-392-5

 

[Садржај:] Увод (1). – Сећања: Конрад, Ђерђ: Данило, неухватљиво озбиљан (3-6). Konrád, György: Danilo, elusively serious (6). – Катан Бен-Цион, Дина: Етика, поетика, судбина. Данило Киш у Израелу (7-15). Katan Ben-Zion, Dina: Ethics, Poetics and Destiny (15). – Лебл, Жени: Данило Киш, ја и "Голи живот" (17-23). Lebel, Jennie: Danilo Kiš, myself and "The naked life" (23). Lönnqvist, Barbara: Remembering Danilo K. (25-27). Лунквист, Барбара: Сећајући се Данила К. (27). – Огњеновић, Вида: Пут у Нови Сад (29-36). Ognjenović, Vida: An Excursion to Novi Sad (37). – Шомло, Ана: Данило Киш – између историје и литературе (39-43). Shomlo, Ana: Danilo Kiš between Literature and History (44). – Тома, Пол-Луј: Удео аориста у књижевном изразу Данила Киша (45-60). Thomas, Paul-Louis: Le rôle de l'aoriste dans l'expression littéraire de Danilo Kiš (61). – Поетика и политика: Пантић, Михајло: Данило Киш: да ли је поетика политика? (63-66). Pantić, Mihajlo: Danilo Kiš: Is Poetic Politics? (66). – Палавестра, Предраг: Да ли Киш припада (српској) критичкој књижевности? (67-76). Palavestra, Predrag: Does Kiš belongs to the (Serbian) Critical Fiction? (76-77). – Мраовић, Дамјана: Јеврејски свет у трилогији Породични циркус (79-89). Mraović, Damjana: Jewish World in the Trilogy Porodični cirkus (90). – Пецер, Татјана: Бескрајна уврнута трака: суплементирано писање Данила Киша. Превели с немачког Марија и Саша Илић (91-114). Petzer, Tatjana: Endlos geflochtenes Band: Danilo Kiš' supplementierendes Schreiben (114-115). – Митровић, Марија: "Родно" право и по-етика (117-130). Mitrović, Marija: 'Birthright' and Poetics (130). – Росић, Татјана: Писати оца (131-154). Rosić, Tatjana: Writing the Father (154). – Миливојевић, Ивана: Отац и син, Едуард Сам (155-163). Milivojević, Ivana: Symbolic and Imaginary Father (164). – Ракуза, Илма: Књижевни инвентари Данила Киша. Превео с немачког Златко Красни (165-174). Rakusa, Ilma: Erzählen als Aufzällen: Danilo Kišs Literarische Inventare (174). – Дела/тумачења: Микић, Радивоје: Писање и патња (175-181). Mikić, Radivoje: Writing and Suffering (181). – Стојановић, Бранислава: Одбачени фрагменти Раних јада (183-193). Stojanović, Branislava: The deduced fragments of Early Sorrows (193-194). – Волф-Грисхабер, Катарина: Сећање као ископавање и реконструисање националсоцијалистичке политике истребљења у роману Пешчаник Данила Киша. С немачког превела Штефица Мартић (195-205). Wolf-Grießhaber, Katharina: Rekonstruction des nationalsozialistische Vernichtungspolitik in Danilo Kišs Roman Sanduhr (206). Vladiv-Glover, Slobodanka: The Dream Structure of Kiš's Novel Hourglass (207-213). Владив-Гловер, Слободанка: Структура снова у Кишовом роману Пешчаник (213-214). – Norris, David A.: Testimony, Witnessing and the Holocaust in Garden, Ashes (215-225). Норис, Дејвид А.: Сведочанство, сведочење и холокауст у Кишовом роману Башта, пепео (225-226). – Радосављевић, Иван: Приче обележене земним знацима: Сексуалност у Башти, пепелу (227-245). Radosavljević, Ivan: Sexuality in Garden, Ashes (245). – Божовић, Гојко: Смрт и сан у Енциклопедији мртвих (247-253). Božović, Gojko: Death and Dream in the Encyclopedia of the Dead (253-254). Milutinović, Zoran: The Stockholm Elegy: The consolation of the archive in Danilo Kiš's Encyclopedia of the Dead (255-272). Милутиновић, Зоран: Стокхолмска елегија: утеха архива у Енциклопедији мртвих Данила Киша (272). – Мустеданагић, Лидија: Поетика гротескног у прози Данила Киша (273-285). Mustedanagić, Lidija: Poetics of Grotesque in the Fiction of Danilo Kiš (285-286). – Татаренко, Ала: Променљиви лик Целине: Данило Киш као приповедач (287-299). Tatarenko, Alla: The Changeable Image of Integrity: Danilo Kiš as a Story-Teller (299). – Негришорац, Иван: Песник као утајени близанац: О поезији Данила Киша (301-318). Negrišorac, Ivan: Poet as a hidden twin (318). – Јованов, Светислав: Потпис, кружна пројекција: Кишов театар илузија у Механичким лавовима (319-322). Jovanov, Svetislav: Signature, a circular projection (322). – Ђерић, Зоран: Фигуре дома у делу Данила Киша (323-332). Đerić, Zoran: Figures of home in the works of Danilo Kiš (332). – Копривица, Божо: Од неизлечиве младости (333-337). Koprivica, Božo: Sick of an incurable youth (337). – Рецепција: Јамасаки, Кајоко: Данило Киш и јапански читаоци (339-356). Yamasaki, Kayoko: Reception of Danilo Kiš in Japan (356). – Јакобсен, Пер: Данило Киш у Данској (357-361). Jacobsen, Per: Danilo Kiš in Danmark (361). – Паралеле и место: Zorić, Vladimir: The Uprooted Families: the Early Exilic Years of Nabokov and Kiš (363-382). Зорић, Владимир: Репатриране породице: ране избегличке године Набокова и Киша (382-385). – Шукало, Младен: Памћење и менталитет код Пруста и Киша: модел и примјери као увод у упоредно читање (387-408). Šukalo, Mladen: Memory and Mentality in the Works of Proust and Kiš (408). – Делић, Јован: Глоса у прози? Данило Киш, Рајко Петров Ного, Томас Вулф (409-418). Delić, Jovan: Two Serbian glosses (418). – Ивановић, Радомир В.: Горки талог живота и стваралачког искуства или Кишова филозофија и психологија стварања (419-434). Ivanović, Radomir, V.: A bitter residue of the life and creative experience or Kiš's Creative Philosophy and Psychology (435). – Вахтел, Ендру: Баштина Данила Киша у постјугословенској књижевности. С енглеског превела Јелена Стакић (437-450). Wachtel, Andrew: The Legacy of Danilo Kiš in post-Yugoslav Literature (451). – Библиографија Данила Киша / [приредила Бранислава Стојановић] (453-789). – Сарадници у Споменици Данила Киша (791).

 

 

 

www.danilokis.org