www.danilokis.org  

 

 

Danilo Kiš: Ljubav i literatura. [Prevela Mirjana Miočinović]. – [u:] Život, literatura. – Sabrana dela Danila Kiša [knj. 14]. Objavljeno o 60. godišnjici piščevog rođenja.Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod, 1995. – str. 107-110.

 

 

 

LJUBAV I LITERATURA

 

Jedna je dama nedavno objavila u Francuskoj knjigu kojom je htela da dokaže, i dokazuje možda, da je majčinska ljubav rođena sa enciklopedistima, pre svega zahvaljujući nekim Rusoovim spisima, i da su majke sve do tada predavale svoju decu dadiljama ne hajući mnogo za njihovu sudbinu. A onda su jednog dana počele da čitaju Rusoa i u njima se rodila (ili probudila) majčinska ljubav. Recimo da je tako. Ipak postavljam sebi pitanje, kao što sam ga sebi postavio u ono vreme kad sam čitao panegirike upućene knjizi te dame: šta je s majkama koje nisu čitale Rusoa? Ni u njegovo vreme, a ni danas. Nemam nameru da ovde govorim o majčinskoj ljubavi, hteo bih samo da se usprotivim redukcionizmu. To da su Francuskinje, u prvom redu one potekle iz viših društvenih slojeva – dakle Francuskinje koje su čitale Rusoa ili čule za njega – osetile znake majčinske ljubavi tek pošto su ga pročitale, sasvim je mogućno, mada nije verovatno zbog uopštenog karaktera ove tvrdnje. Isti je oprez nužan i kad se postavi pitanje: može li se sve pisati o erotici? Ovo bi se pitanje moglo učiniti pomalo egocentričnim i redukcionističkim, da ovde nije u pitanju – a svakako jeste – težnja za konciznošću. U stvari, ovo i ovakvo pitanje ne pokazuje da li se postavljeni problem tiče Kanade, Njujorka ili Evrope. Jer na ovako formulisano pitanje, bez determinanti, odgovor je lak: da, može se. Bar u Americi i Evropi danas. Od Markiza de Sada do Milera, Bukovskog, Bataja, Filipa Rota itd., itd., reklo se sve što se može reći o temi erotike, dakle reklo se sve u odnosu na stare zabrane. Dopustite mi da ovim povodom dodam još jednu pomalo jeretičnu misao: sa svoje strane mislim da, sa strogo književnog stanovišta, dakle izvan bilo kakvih moralizatorskih uverenja, to nije dobro. Na pitanje jednog američkog novinara – da li na političkom planu pribegavam autocenzuri u svojim knjigama – odgovorio sam potvrdno; i na veliko čuđenje novinara, dodao sam da je autocenzura, sa čisto književnog stanovišta, konkretno u mom slučaju, dobrodošla. (Mislim ovde, naravno, na fikciju a ne na diskurzivni jezik.) Hteo sam time da kažem sledeće: zahvaljujući autocenzuri, ovom prilikom političkoj, pisac ostaje u okvirima literature, koja je, s tim ćemo se složiti, entitet po sebi i za sebe, an sich, i kao takva, dovoljna samoj sebi. Ako želite primere, navešću vam Babeljevu Crvenu konjicu, Majstora i Margaritu Bulgakova i Piljnjakovu pripovetku "Roman neugašenog meseca".

Velika vrednost ovih dela leži u tome što su napisana pod kontrolom stroge autocenzure. I bez obzira na činjenicu da su uprkos tome zvanični cenzori uspeli da se probiju kroz maglu piščeve autocenzure, i bez obzira na tragične posledice po autore, nesporno je da je u ovim krajnje političkim tekstovima, politički diskurs stavljen u drugi i treći plan, dok je literatura u prvom. O tome da je politika prisutna negde u njima na imanentan način, svedoče posledice toga u životima autora (sva su trojica, svaki na svoj način, bili žrtve represije), a da je literatura bila u prvom planu očigledno je, jer su ta tri teksta remek-dela. Mislim da, mutatis mutandis, to jednako važi i za erotiku. Kako bi rekao Bart (citiram ga po sećanju), otvori na odeći erotičniji su od nagog tela. Ili kao što kaže jedna profesionalka francuske mode: ja oblačim žene da ih bolje svlačim. Time, tom "odećom", tim razrezima na suknji, postiže se individualnost, što će reći literarnost, i oneobičavanje, da ostanemo pri kategorijama ruskih formalista. Jednom rečju, erotika skriva u sebi opasnost ponavljanja i redukcionizma. Onaj ko čita Sada iz erotskih motiva – što gotovo svi činimo – zadovoljiće se – oprostite mi na izrazu – već na prvim stranicama. Posle toga dolaze samo poze i tehnike kako bi se postigli novi nadražaji. Ali u čitaocu je zastao erotski pokretač.

Kao zaključak: prvo, ono što je, na planu erotskog izraza u literaturi, mogućno u Americi i Evropi, nije, naravno, u Kini i Sovjetskom Savezu (da ne idemo dalje u iscrtavanju karte književnih granica). Drugo: erotika u književnosti nosi u sebi istu opasnost kao svaka književna monomanija (politička, ideološka, rasna itd.). I treće: erotika (ukoliko nije izazov zabranama) samo je jedan od elemenata dela, u prvom redu romana; erotika, kao i ljubav, može zauzimati u delu isto mesto kao i u životu (značajno mesto), ali delo, a pogotovu roman, ne može se svesti samo na tu dimenziju, bez opasnosti da bude osiromašeno, ma kakvi bili uzleti u toj oblasti. Kao što i čovek nije samo homo eroticus, tako se ni literatura, roman, ne mogu svoditi na taj jedini elemenat, ne mogu govoriti samo o tom delu tela koji su stari anatomičari definisali kao krug čiji obim ne ide dalje od pupka i kolena i kojem su dali ime nox microcosmica. Erotika je samo jedan od krugova u shemi anatomije. Literatura je skup svih fenomena života, kao svet i kao čovek. Mikrokozam i makrokozam u njoj samoj. I roman je (kad kažem roman, mislim na literaturu, kao što je Pasternak govorio: kad kažem poezija, kažem literatura), roman je dakle romaneskna kompozicija u kojoj su sve forme i svi žanrovi izmešani i isprepleteni. Kao i u životu. Kad bismo tražili idealan primer jednog takvog književnog dela, trebalo bi se vratiti počecima romana. Rableu. Raznolike serije kod Rablea mogu se svesti na sledeće osnovne grupe (nabraja Bahtin): 1. serija ljudskog tela u njegovoj anatomskoj i fiziološkoj dimenziji; 2. serija ljudske odeće; 3. serija hrane; 4. serija pića i opijanja; 5. seksualna serija (sparivanje); 6. serija smrti; 7. serija izmeta.

Ovde seksualna serija, kao jedna od manifestacija ljubavi, nije slučajno postavljena pored serije smrti. Tako se naš predmet širi do krajnjih granica: mikrokozam i makrokozam se spajaju. Najzad smo u domenu duha, što će reći literature.

 

 

[Pročitano na međunarodnom skupu pisaca održanom u Kvebeku od 15. do 19. aprila 1983]

 

 

www.danilokis.org